Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató Weboldalai: www.tarnoczyvilmos.hu , www.kvantumklub.hu , www.miter.hu

továbbiakban: „honlap” vagy „honlapok”

Üzemeltető: Tarnóczy Vilmos egyéni vállalkozó, nyilvántartási szám: 50936159,
adószám:67910102-1-43 Székhely: 1212 Bp. Kolozsvári u.15. Fsz.1.

Adatvédelmi azonosító: NAIH-97294/2016

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan , 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen” Szerződő Felek vagy Felek”.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a  jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya:a szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található könyv, tanfolyamok, Íróklub, stb. szolgáltatások, illetve kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését elektronikus úton, illetve telefonon lehetséges leadni.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés: A megrendelés leadása a megrendelési űrlapon történik.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani: Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám szállítással kapcsolatos egyeztetéshez; Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám, Ország.

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól, termékek, szolgáltatások díjairól, a postázás vagy kiszállítás díjaíról, illetve a fizetési információkról (átutalási adatok, bankkártyás fizetés feltételeiről.)

Szolgáltató a megrendeléseket maximum 2 munkanapon belül dolgozza fel és kezdi meg a teljesítését. A megrendelt szolgáltatásokról, termékekről e-mail formában küldi el a számlát, amit a vevő kinyomtathat és könyvelésében lefűzhet.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan a kiállított számla sorszáma alapján hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá. A megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Elállás, felelősség

Elállás: Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat -minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni. Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (szállítási, postázási díjat nem.) Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége Megrendelőt terheli. A termék vételárát csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igények illetik meg: Kérheti a termék kijavítását vagy kicserélést. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Megrendelő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Felelősség: Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget, olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, nem vállal felelősséget Megrendelő számítógépének bármilyen hardver vagy szoftverhibájából bekövetkező  meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Kapcsolat

Megrendelő az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát:

E-mail: kvantumklub@gmail.com, Tel: 70 315 6820

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából, a Megrendelő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310. (www.bekeltet.hu), levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2017 február 19-től